Grundkrav för att bli jourhem eller familjehem åt Wilma Wilma ger löpande stöd till sina jourhem och familjehem

Familjehem och jourhem

 
Barn och ungdomar och även föräldrar tillsammans med sina barn behöver ibland få bo någon annanstans än hemma för kortare eller längre tid. Anledningarna till det är olika och det är socialtjänsten som har ansvaret för att utreda om miljön i hemmet är god och stödjer barnets utveckling. Om situationen i hemmet inte bedöms vara tillräckligt god så ska socialtjänsten i varje kommun ordna ett annat lämpligt hem som passar barnet utifrån dennes behov. Målsättningen är att barnet så småningom ska återvända hem till sina föräldrar men detta är inte alltid möjligt.

Familjehem och jourhem är ovärderliga resurser åt såväl samhället som åt den enskilda och kan göra en stor skillnad för hur ett barn utvecklas och för dennes möjlighet till ett gott vuxenliv.

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn för en längre tid, ibland hela uppväxten. Att vara jourhem innebär att ta emot ett barn för en kortare tid, ofta den tid det tar för socialtjänsten att utreda hemsituationen.

 

Grundkrav för att bli familjehem åt Wilma

Här nedan följer några av de grundkrav vi ställer på våra familjehem:

 • Tid för uppdraget
 • Rum/plats
 • Erfarenhet av barn och ungdomar
 • Känslomässig tillgänglighet
 • Stabil ekonomi
 • Vilja och förmåga till samarbete med biologiska föräldrar
 • Vilja och förmåga till samarbete med socialtjänst och andra myndigheter/instanser
 • Gjort alla i familjen delaktiga i beslutet att ta emot barn
 • En stabil familjesituation
 • Humor
 • Tålamod och förmåga att härbärgera/uthållighet
 • Lösningsinriktat och flexibelt förhållningssätt
 • Inte allvarligt sjuk vid tiden för placeringen
 • Inte aktuell för utredning eller behandling av socialtjänsten, inte förekommer inom misstanke- eller belastningsregistret.

 

Utredningsprocessen

Utredningen av en familj som önskar bli familjehem/jourhem kan se lite olika ut beroende på om familjen är utredd sedan tidigare eller inte. Om vi utreder en ny familj så brukar själva utredningsprocessen ta ett par månader. Vi gör då flera hembesök, vi genomför en djupare intervju med var och en av de vuxna som finns i hemmet, vi vill träffa de barn som bor i familjen och samtala med dem, vi begär olika registerutdrag från socialtjänsten, polisen, kronofogden och försäkringskassan, vi begär in referenser och själva intervjun analyseras.

En tidigare utredd familj går igenom ett kortare förfarande, här gör vi flertalet hembesök, inhämtar alla register samt referenser och tar del av tidigare utredningar.

Under utredningen beaktar vi olika faktorer såsom vilka förutsättningar samt förmågor familjen har att skapa en trygg och god bas och uppväxtmiljö. Vi tittar på familjens vilja och förmåga att samarbeta med biologiska föräldrar, socialtjänst och med oss konsulenter. Vi pratar om närmiljön kring hemmet, den faktiska boendemiljön och familjens ekonomiska situation. Vi undersöker familjens förmåga till reflektion och lyhördhet samt hur familjen har hanterat egna kriser och livserfarenheter.

Efter utredningen återkopplar vi till familjen vad vi har kommit fram till. Bedömer vi att familjen passar till att ta emot barn och ungdomar för tillfällig eller stadigvarande vård, påbörjas nästa steg, vilket är att matcha familjen mot de förfrågningar om plats som socialtjänsten ger oss.

 

Lite praktiska råd

Familjen behöver se över sitt försäkringsskydd så att det barn som bor tillfälligt eller stadigvarande också omfattas av familjens försäkring. Det brukar vara bra att få detta inskrivet i sitt försäkringsbrev.

Familjen behöver också se över möjligheten att låsa in mediciner, alkohol etc.

Som familjehem är det värdefullt att ta del av andras erfarenheter och följa debatter som rör familjehemsvården. Det finns föreningar, såsom Familjehemmens riksförbund som tar tillvara på familjehemmens intressen.

 

Ekonomisk ersättning

Vi ersätter familjen med en dygnsersättning som består av arvode samt omkostnad. Arvodet är själva ersättningen för det uppdrag familjen utför och överstiger normalt de rekommendationer som ges av Sveriges Kommuner och Landsting. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Det innefattar inte någon semesterersättning eller avsättning till tjänstepension, då man som familjehem inte har någon anställning utan har ett arvoderat uppdrag. Familjehem har rätt till tillfällig föräldrapenning.

När det gäller omkostnaden så skall den täcka de faktiska kostnader familjen har i samband med uppdraget. Omkostnaden utgår ifrån konsumentverkets rekommendationer och skall räcka till mat, hygien, slitage på möbler, fickpeng, SL kort (eller motsvarande), fritidsaktivitet, kläder, telefon och internet etc.

Ibland utgår extra ersättning i de fall socialtjänsten beviljat barnet det för särskilda behov. Gå gärna in på Sveriges Kommuner och Landstings och läs mer.

 

Stöd och handledning till familjehem och jourhem

I handledning med våra Wilma-familjer har vi användning av vår psykodynamiska grund, samt av systemteori och anknytningsteori. Vi använder oss av begreppet KASAM och jobbar hela tiden på att konkretisera detta begrepp för våra familjehem och samarbetspartners. Målet är att våra familjehem ska hitta sätt att bidra till en god utveckling och omsorg för varje barn som de tar ansvar för. Detta vet vi kan vara av stor betydelse oavsett om det handlar om en kortare jourhemsplacering eller en familjehemsplacering över en längre tid. I handledning använder vi oss även av KBT, då vi tillsammans med familjen kan göra en funktionell analys över ett visst beteende, för att ex påverka ett mindre bra beteende och få till en positiv utveckling.

Vi ger våra familjehem ett kontinuerligt stöd i deras vardag. De får stöd i att förhålla sig till de kontakter som tillkommer runt barnet, såsom biologiska föräldrar, övrig släkt, skola, sjukvård, BUP etc. Hur ofta vi har kontakt styrs av uppdragets natur, men vanligen är det telefonkontakt varje vecka samt hembesök en eller ett par gånger i månaden. Tillsammans bildar vi ett team med gott samarbete och nära relationer.

 

Familjehemsutbildning

Våra familjehem får gå en grundutbildning som heter "Ett hem att växa i", en utbildning som socialstyrelsen rekommenderar.

Aktuella föreläsningar och vidareutbildningar annonseras under fliken Aktuellt.

 

Intresseanmälan för familjehem och jourhem

Kanske har ni haft uppdrag som familjehem tidigare eller så är ni intresserade av att veta mer. Välkomna att fylla i en intresseanmälan, så tar någon av oss kontakt med er. Precis som varje individ är unik så är varje familjehem unikt. Inget familjehem är det andra likt, tro oss! Det som är viktigt är att det blir ett genomtänkt beslut, både från er sida och från vår.

 


wilma-citat